Skip to main content

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezései a The Black Aether Online H. P. Lovecraft Magazin (továbbiakban: TBA vagy Adatkezelő) által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás törvényi megfelelésének biztosítását szolgálják. A Szabályzat célja meghatározni mindazon belső rendelkezéseket, amelyek biztosítják a TBA által vezetett nyilvántartások működésének törvényi megfelelőségét, valamint az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, és az egyéb adatbiztonsági jogszabályi követelményeknek az érvényesülését, és megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a TBA folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.


Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM. tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A TBA jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására úgy, hogy erről előzetesen tájékoztatja a felhasználókat és tagokat az általuk megadott email címre történő értesítéssel.

A TBA jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására úgy, hogy erről előzetesen tájékoztatja a felhasználókat az általuk megadott email címre történő értesítéssel.


Adatkezelési alapelvek

A TBA csak olyan személyes adatot kezel, amelynek kezeléséhez a felhasználó vagy a megrendelő előzetesen hozzájárult, vagy amely a TBA szolgáltatásaihoz (például hírlevél, kommentelés) technikailag szükséges, vagy amit törvény ír elő. A TBA személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, csak a felhasználók számára világos céllal, és csak a szükséges ideig.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A felhasználó vagy tag kérelmezheti az TBA-nál, hogy az tájékoztassa személyes adatai kezeléséről, vagy kérheti személyes adatainak törlését. Ezen kéréséknek a TBA köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban eleget tenni.

Az adatkezelés során a TBA biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A TBA a személyes adatok kezelésére harmadik személy szolgáltatásait igénybe veheti feltéve, hogy a harmadik személy adatkezelésre vonatkozó gyakorlata megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak. A felhasználó a jelen szabályzat elfogadásával a harmadik személy által történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja. Az adatkezelő a hírlevelek tekintetében a [MailChimp; 512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA], aki a www.mailchimp.com oldalon tárolja az adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig.


Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme

A TBA szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatkezelés célja: a TBA a www.theblackaether.com honlap látogatása során a szolgáltatás teljesítése, megrendelés teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében a felhasználói adatok rögzítése. Az érintettek külön hozzájárulása esetén az adatkezelés célja továbbá a TBA hírlevél szolgáltatásának teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a) a megrendelés tekintetében: vezetéknév, keresztnév; emailcím; irányítószám; lakcím; település, b) hírlevél tekintetében: vezetéknév, keresztnév, emailcím c) kommentelés tekintetében: felhasználónév, emailcím, IP cím

Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.


Speciális rendelkezések

A TBA a megrendelés és a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a megrendeléshez és a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A TBA a megrendelés vagy a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

A TBA tájékoztatja megrendelőit és felhasználóit, hogy folyamatosan biztosítjuk felhasználóink részére az általunk végzett adatkezelésre történő felhatalmazás visszavonásának lehetőségét.

A TBA tájékoztatja megrendelőis és felhasználóit, hogy a felhasználók egyéb adatait nem kapcsolja össze a felhasználók azonosító adataival és a felhasználók hozzájárulása nélkül nem adja át azokat harmadik személy számára sem.

A TBA tájékoztatja megrendelőit és felhasználóit, hogy folyamatosan biztosítja, hogy a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse azt, hogy mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezelésére kerül sor.


Az adatkezelő adatai

Tomasics József

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Platán sor 8/II 1. em. 2.
Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Platán sor 8/II 1. em. 2.
Központi email: info@theblackaether.com
Honlap: www.theblackaether.com


Jogorvoslat

Amennyiben a TBA adatkezelésével kapcsolatban probléma vagy kérdés merül fel: info@theblackaether.com

A TBA tájékoztatja felhasználóit, hogy a felhasználó bármikor kérelmezheti

a) a személyes adatai kezeléséről szóló tájékoztatás megadását,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A felhasználó kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Amennyiben jogainak sérelmét észleli, panaszával a Hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834
Telefon: +36-1-3911400
Telefax: +36-1-3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://www.naih.hu