Skip to main content

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a The Black Aether honlapon időlegesen megrendelhető Black Aether periodikum, a MULTIPROFIL TÁRSULÁS Kft. (székhely: 8868 Letenye, Farkas József u. 21.; cégjegyzékszám: 20-09-074180, adószám: 24910532-2-20) mint kiadó által meghatározott általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az ÁSZF magatartási kódexre nem utal.

 

I. Az Általános szerződési feltételek hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a magazin.theblackaether.com címen elérhető megrendelési modul keretében nyújtott szolgáltatásokra, azok igénybevételére, illetve a használata során létrejött értékesítésekre terjed ki.

 

II. A Szolgáltató

A magazin.theblackaether.com címen elérhető megrendelési modult a MULTIPROFIL TÁRSULÁS Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti:

 • A Szolgáltató cégnéve: MULTIPROFIL TÁRSULÁS Kft.
 • A Szolgáltató székhelye: 8868 Letenye, Farkas József u. 21.
 • A Szolgáltató adószáma: 24910532-2-20
 • A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 20-09-074180
 • A tárhely-szolgáltató: forpsi.hu

III. A vásárló

A felhasználó, aki a magazin.theblackaether.com címen elérhető megrendelési modul keretébe a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint szolgáltatást vesz igénybe, vásárlást kezdeményez.

 

IV. A szolgáltatás tárgya

 1. A Szolgáltató a magazin.theblackaether.com címen elérhető megrendelési modul keretében a Black Aether elnevezésű periodikumot értékesíti, mint a magazin kiadója
 2. A Szolgáltató által értékesített termékek vásárló általi megvásárlásával adásvétel jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

 

V. A szolgáltatás igénybevételének feltételei

 1. A szolgáltatás igénybevételéhez, nem szükséges regisztráció
 2. A vásárló a szolgáltatás igénybevételekor meg kell adja a teljes nevét, lakcímét és email címét a szolgáltatásteljesitéséhez.
 3. A vásárlás során megadott adatok kezelésére vonatkozó szabályokat az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza
 4. A magazin.theblackaether.com címen elérhető megrendelési modul keretében nyújtott szolgáltatás során feltüntetett ár minden esetben az ÁFÁ-val növelt ellenértéket jelenti, meghatározására forintban kerül sor.

 

VI. A vásárlás menete

 1. A megrendelő a magazin.theblackaether.com címen elérhető megrendelési modul kitöltésével tudja megrendelni az aktuális perodikumot.
 2. A megrendeléshez meg kell adni, teljes nevét, postázási címet, emailt a visszaigazolás érdekében.
 3. A leadott megrendelésre 96 órán belül választ kap a megrendelési sorszámmal, amit kötelezően meg kell adni az fizetés során, mert a Szolgáltató ezzel tudja azonosítani a megrendelőt.
 4. Az átutalás (fizetés) megérkezése után a vásárló 96 órán belül visszaigazolást kap a fizetés teljesítéséről.

VII. Átvételi mód, szállítás

 • A Szolgáltató minden esetben a Magyar Posta szolgáltatásait veszi igénybe.
 • A szállítási (posta-) költség a periodikum jellegéből adódóan változó, ezt a Szolgáltató minden esetben jól láthatóan feltünteti a megrendelés leadása előtt.
 • A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékek a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállításra kerüljenek, de a Magyar Posta tevékenységéből adódó hibákért nem tud felelősséget vállalni. (elveszett csomag, sérülés)
 • Ha a megrendelt periodikum nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja, és a megrendelő részére nem ad ki megrendelői sorszámot. Megrendelésété nem rögzíti. A Szolgáltató mindent megtesz a a magazin.theblackaether.com honlapon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, továbbá a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a vásárlót megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

 VIII. Sikertelen kézbesítés

 1. A vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a vásárlót terhelik.
 2. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
  • Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a vásárlót, hogy csatlakozzon a magazin.theblackaether.hu weboldalára, ott megrendelést adjon le.
  • A vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

 

IX. Fizetés, fizetési módok

A megrendelt periodikum ellenértékét minden esetben előre utalással kell teljesiteni a Szolgáltató bankszámlájára.

 

X. Elállási jog

 1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja e-mailben (info@theblackaether.com) vagy köteles azt a Szolgáltató részére a székhelyére történő ajánlott küldeményként feladni, megküldeni.
 2. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
 3. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja a postai teljesítés időpontja.
 4. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató székhelyére (8868 Letenye, Farkas József u. 21.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméke(ke)t vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.
 5. A visszatérítés során banki átutalásos fizetési módot alkalmazunk, amely során a vásárló által megadott bankszámlára történik meg az átutalás.
 6. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
 7. A vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen:
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv);
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
  • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével);
  • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.
 8. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 

XI. Kellékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén a vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a vásárló kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a vásárló a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

XII. Termékszavatosság

Kellékszavatosság helyett a vásárló a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a vásárlónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultság elveszik. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

XIII. Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra nem köteles.

XIV. Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyéb rendelkezések

 • A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben rögzített rendelkezések irányadóak.
 • A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei minden esetben a megrendelés leadását lehetővé tevő modult tartalmazó oldalon érhető el.
 • Ha a terméket a vásárló használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, gyűrődés-, karc- és sérülésmentesen visszajuttatni, a Szolgáltató, ha eltérő jogszabályon alapuló kötelezettsége nincs, nem vállalja a termék visszavásárlását.

 

XV. Szolgáltatás korlátozása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a vásárló legalább 3 rendelés esetén a terméket kiszállításkor alapos ok nélkül nem veszi át és a szállítás ellenértékét nem fizeti meg, akkor a vásárló esetleges kedvezményi jogosultságát elvegye, továbbá a megrendeléshez fűződő jogosultságát korlátozza.

XVI. Jogérvényesítés, vegyes rendelkezések

 1. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.
 2. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével küldjön emailt az info@theblackaether.com címre.
 3. Fogyasztói panaszügyintézés a info@theblackaether.com címre küldött elektronikus üzenettel történik.
 4. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Zala Megyei Békéltető Testület, címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Panasza esetén lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni.

Békéltető testületek listája:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

www.pbkik.hu, www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

www.bkmkik.hu, www.bacsbekeltetes.hu

 Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu

www.bmkik.hu, www.bekesbekeltetes.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

www.bokik.hu, http://www.bokik.hu/hu/borsod-abauj-zemplen-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/bekelteto-testulet-2711

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

www.bekeltet.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

www.csmkik.hu, www.bekeltetes-csongrad.hu

 Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu

www.fmkik.hu, www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

www.gymskik.hu, www.bekeltetesgyor.hu

 Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-735

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

www.hbkik.hu, http://www.hbkik.hu/hu/hajdu-bihar-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/egyeb-anyagok/bekelteto-testulet-fo-oldala-2697

 Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: hkik@hkik.hu

www.hkik.hu, http://www.hkik.hu/hu/bekeltet-testulet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

www.jnszmkik.hu, www.jaszbekeltetes.hu

 Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

www.kemkik.hu, http://www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

 Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszáma: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

www.nkik.hu, www.bekeltetes-nograd.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: Dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

www.pmkik.hu, www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

www.skik.hu, http://skik.hu/hu/bekelteto-testulet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

www.szabkam.hu, www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

www.tmkik.hu, http://www.tmkik.hu/hu/tmkik/bekelteto-testulet-5984

 Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

www.vmkik.hu, www.vasibekeltetes.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

www.veszpremikamara.hu, www.bekeltetesveszprem.hu

 Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, zmbekelteto@zmkik.hu

www.zmkik.hu, http://www.zmkik.hu/hu/bekeltet-testulet

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli ennek keretében köteles határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A 524/2013/EU rendelet 14. cikke alapján Önnek lehetősége van továbbá, hogy a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU címen elérhető online vitarendezési platformon az interneten vásárolt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitáit, bírósági út igénybevétele nélkül rendezze.

A fogyasztónak panaszaival lehetősége van fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör tekintetében elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz is fordulni.

Bármely vita peres eljárás keretében való eldöntése kapcsán, – így többek között, amely a jelen szerződésből, a felek közti jogviszonyból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, érvénytelenségével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, – az ügyben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság járhat el. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosag.hu honlapon érhetőek el.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (2013. évi V. törvény 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.

Jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége az egész szerződést nem teszi érvénytelenné. A felek a szerződés értelmezése vagy vitáik során az esetlegesen érvénytelen rendelkezést kötelesek egy gazdasági, üzleti tartalmát tekintve legközelebb álló, de jogilag érvényes kikötéssel helyettesíteni.

Vásárló és Szolgáltató jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződéses jogviszonyból eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással jóhiszeműen együttműködni.

Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et és/vagy annak mellékleteit a megváltozott piaci körülmények miatt alapos okkal (a szolgáltatási technológia fejlődése, beszerzési árak változása stb.) egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításáról Szolgáltató köteles tájékoztatni a vásárlót, legkésőbb a módosítás életbe lépése előtt 15 nappal, a Szolgáltató honlapján való közzététel útján.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: A weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatás kerül alkalmazásra. A honlap kommunikációja titkosított HTTPS protokollon keresztül történik.