Adatvédelmi tájékoztató

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

Név: Tomasics József
Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Platán sor 8/II 1. em. 2.
Honlap neve: The Black Aether – Online H. P. Lovecraft Magazin
Honlap elérhetősége: www.theblackaether.com
E-mail: info@theblackaether.com

2. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS HATÁLYA:

Az Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy biztosítsa Tomasics József a The Black Aether – Online H. P. Lovecraft Magazin üzemeltetője, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”) által az 1. pontban rögzített honlapján kezelt adatok vonatkozásában az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, valamint meghatározza az Adatkezelő által vezetett, adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások kezelésének rendjét.

A jelen tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelőnél folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.

3. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ SZABÁLYOZÁSI HÁTTERE:

Az adatokat az alábbi jogszabályokkal, szabályzatokkal összhangban kell kezelni, illetve védelmükről gondoskodni:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.);
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény;
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény;
 • a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR)

4. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI:

Az Adatkezelő által folytatott adatkezeléseket az alábbi szempontok (elvek) betartása mellett folytatja:

 • A tisztességes adatkezelés elve: A személyes adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 • A célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető.
 • Az adatminimalizálás elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Az adatminőség elve: Az adatkezelőnek mindig pontosan rögzítenie kell az érintettől felvett személyes adatokat. Ezen adatoknak teljesnek kell lenniük és az adatkezelés során biztosítani kell naprakészségüket is.
 • A személyes adatot törölni kell, ha az adatkezelés célja megszűnt: Amennyiben teljesült az adatkezelés célja, akkor a kezelt személyes adatokat törölni kell. Ennek hiányában készletező (cél nélküli) adatkezelés valósul meg.
 • Az érintett jogainak érvényesítése: Személyes adatot – a kötelező adatkezelést kivéve – csak az érintett hozzájárulása alapján, vagy az Infotv. 6. §-ában meghatározott külön jogalapok szerint lehet kezelni.
 • Az adatbiztonság: Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy az érintettek magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen. Az adatkezelő vagy tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, tovább a technika mindenkori fejlettségére tekintettel meg kell tennie azokat a technikai és szervezési intézkezdéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek.
 • Adattovábbítás külföldre: A személyes adat harmadik országba történő továbbítása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

5. A HONLAPON MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK:

A szabályzat 1. pontjában rögzített honlap (www.theblackaether.com) és aloldalai (a továbbiakban egységesen: honlap) üzemeltetésének célja elsősorban a felhasználók közös munkájának hatékonyabbá tétele, tájékoztatása.

A honlap célja másodsorban releváns dokumentumok (személyes adatok nélkül történő) közzététele, az érdeklődök tájékoztatása, valamint a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

REGISZTRÁCIÓ

 • Az adatkezelés helye az Adatkezelő jelen szabályzat 1. pontjában rögzített székhelye.
 • A honlap nyilvános, tehát szabadon látogatható, adminisztrátori (szerkesztői) jogosultság csak regisztráció révén kerül a felhasználó birtokába.
 • A regisztráció lehetősége kizárólag az Adatkezelő számára áll rendelkezésre; kizárólagosságáról a honlap üzemeltetője gondoskodik.
 • A hozzáférésre felhasználói fiók révén van mód, melyet a regisztráló fél az e-mail címe, a felhasználó neve és a fiókhoz rendelt jelszava megadásával hozhat létre. A felhasználói fiók aktiválása, valamint a regisztráció során megadott adatok biztonságos kezelése érdekében az érintett egy e-mailt kap a megadott e-mail címen. Ebben lehetősége nyílik a regisztrációs szándék megerősítésére.
 • A honlap nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjt a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat nem nyerhető ki, így nem valósít meg az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést.
 • Az érintett a regisztrációval nyilatkozik arról, hogy megismerte és elfogadta a jelen Adatvédelmi szabályzatot. Ezen szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja a regisztrációval összefüggő személyes adatok kezeléséhez, mely az adatkezelés elsődleges jogalapját képezi.
 • Az adatkezelés nyilvántartási számmal nem rendelkezik, tekintettel arra, hogy megfelel az ügyfélkapcsolat kritériumainak, melyről a NAIH nem vezet nyilvántartást.

Az adatkezelés célja

 • Felhasználónév: Az egyes adatbázisokban történő azonosítás
 • Jelszó: Az egyes adatbázisokban történő azonosítás
 • E-mail cím: Az Adatkezelő és a regisztrált felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja (pl. a jelszó erre kerül továbbításra)

Az adatkezelés jogalapja

 • Felhasználónév: Az érintett hozzájárulása
 • Jelszó: Az érintett hozzájárulása
 • E-mail cím: Az érintett hozzájárulása

Az adatok forrása

 • Felhasználónév: Közvetlenül az érintettől felvett (szövegmező kitöltése)
 • Jelszó: Közvetlenül az érintettől felvett (szövegmező kitöltése)
 • E-mail cím: Közvetlenül az érintettől felvett (szövegmező kitöltése)

Az adetkezelés időtartama

 • Felhasználónév: Az érintett kérésére történő törlésig
 • Jelszó: Az érintett kérésére történő törlésig
 • E-mail cím: Az érintett kérésére történő törlésig

HÍRLEVÉL

 • Az Adatkezelő a tagokkal, partnerekkel és érdeklődőkkel történő minél szorosabb kapcsolattartás céljából hírlevelet küld. A hírlevélre az 1. pontban rögzített fő honlapon lehet feliratkozni név és e-mail cím megadásával.
 • A hírlevelek kezelése keretében a Mailchimp nevű hírlevélkezelő rendszer kerül alkalmazásra.
 • A hírlevélről bárki bármikor leiratkozhat. Ennek lehetősége minden hírlevélen szerepel.
 • Az érintett a hírlevélre történő feliratkozással nyilatkozik arról, hogy megismerte és elfogadta a jelen Adatvédelmi szabályzatot. Ezen szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja a hírlevéllel összefüggő személyes adatok kezeléséhez, mely az adatkezelés elsődleges jogalapját képezi.

Az adatkezelés célja

 • Vezeték és keresztnév: A név a hírlevél megküldése keretében indokolt azonosítás célját szolgálja (pl. hamis e-mail címek kiszűrése érdekében)
 • E-mail cím: Az e-mail cím a hírlevelek megküldésének célját szolgálja

Az adatkezelés jogalapja

 • Vezeték és keresztnév: Az érintett hozzájárulása
 • E-mail cím: Az érintett hozzájárulása

Az adatok forrása

 • Vezeték és keresztnév: Közvetlenül az érintettől felvett (szövegmező kitöltése)
 • E-mail cím: Közvetlenül az érintettől felvett (szövegmező kitöltése)

Az adetkezelés időtartama

 • Vezeték és keresztnév: Az érintett kérésére történő törlésig
 • E-mail cím: Az érintett kérésére történő törlésig

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

Az érintettnek az Infotv.-el összhangban jogában áll kérelmezni:

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
  c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

7. JOGORVOSLAT:

Amennyiben az érintettnek kérdése, problémája merül fel, a jelen szabályzat 1. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Az Adatkezelő a hozzá postai úton vagy faxon érkezett leveleket, ügyfélmegkereséseket érkeztető számmal látja el, majd a feladó nevével és az érkezés dátumával rendszerében 5 évig megőrzi.

Az Adatkezelő beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Hatóság rövidített neve: NAIH
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos Infotv. rendelkezései, valamint  a szabályzat 3. pontjában meghatározott egyéb jogszabályok az irányadók.
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Hatályos: 2018.05.25-től.

Ugrás a tetejére